پاک کردن درون

برای پاک کردن درون تان از این ۴ قانون پیروری کنید: ۱. همان چیزی که واقعاً منظورتان است را بگویید. به آنچه میگویید عمل کنید. ۲. حرفی را که نمیتوانید به همه بزنید به هیچ کس نزنید. ۳. آنچه را…

ادامه مطلب