تغییر را از خود شروع کنید!

بر سر مزار یکی از کشیش های انگلیسی زبان این متن نوشته شده است : زمانی که کودک بودم ، می خواستم دنیا را تغییر دهم ! وقتی به نوجوانی رسیدم ، تصمیم گرفتم کشورم را تغییر دهم ! زمانی…

ادامه مطلب