نیروی عظیم درون انسان T.N.T تی . ان . تی چیست ؟

اشتراک گذاری

تی . ان . تی توانایی است ؛ توانایی بس سازنده و خدادادی ذهن . همه انسان های موفق دانسته یا ندانسته از این قدرت استفاده کرده اند ؛ زیرا موفقیت بدون آن حاصل نمی گردد . جان کلام اینکه آنچه به شکل افکار و احساسات در ذهن خود جای می دهید متعاقبا در جهان شکل ملموس به خود می گیرد . بنابراین باید این حقیقت اساسی را بپذیرید که وقتی افکارتان تغییر کند رویدادهای جهان برون شما نیز تغییر خواهد کرد . فردا همان خواهد شد که امروز اندیشیده اید

شناخت تی . ان . تی :

یکی از مهمترین نکات در شناخت نیروی تی . ان . تی باور کردن آن است . تلقین , تأثیری فراوان بر ذهن شما دارد , به آن بگویید تو می توانی , تومی توانی ومی توانی , بی تردید کل دستگاه ذهنی شما به کار خواهد افتاد . درک قدرت نیروی عظیم انسانی تی . ان . تی برای مقابله با دشواری ها ی جهان کنونی ضروری است . خود را در برابر افکار و احساسات منفی دیگران نیز بیمه کنید .

تغییر نگرش :

برای آشکار کردن نیروی تی . ان . تی درونی به تجزیه و تحلیل خود بپردازید , شمای امروزی نتیجه تفکرات دیروزی خود هستید تجارب گذشته خوب یا بد , همه در ذهن شما ثبت شده است , و در حافظه تان باقی است . چه بتوانید آنها را به خاطر بیاورید و چه نتوانید . افکار خوب رویداد های خوب را جذب می کند و افکار بد رویداد های بد را . هر آنچه اکنون برایتان رخ می دهد ریشه در گذشته شما دارد . باید تجارب گذشته خود را مرور کنید و تمام افکار و واکنش های هیجانی غلط را از ذهنتان بیرون بریزید .

با خود اندیشیدن :

وقتی نخستین بار فهمیدم که با فکرهایی که می کنم تجارب نا خوشایندی را بسوی خود می خوانم واقعا تکان خوردم ؛ تا آن زمان مانند بسیاری از افراد , دیگران و شرایط خارجی را عامل وضع نابسامان خود می دانستم فکر می کردم در آنچه برایم رخ می دهد تقصیری متوجه من نیست و با همین فکر آلام خود را تسکین می دادم .

اسرار انسانهای بزرگ :

به راستی آن چیست که انسان های بزرگ را بزرگ می کند ؟ آیا همان چیزی نیست که آنها خود را در حال داشتن و به دست آوردنش تصور و تجسم می کنند . آنها به خود این جرأت را می دهند که دست آوردهای عظیمی را برای خود قائل شوند و در همین حال نیروی درونی آنها روی این تصویرها و تخیلات کار می کند و در نهایت آنها را بدانچه که می خواهند می رساند .

برای بزرگ بودن باید بزرگ اندیشید

کاملا مشخص است آنهایی می توانند از این قدرت خویش استفاده کنند که در زندگی برای خود سمت و سوئی دارند . می دانند مقصدشان کجاست و چگونه می توان به آن رسید , آینده خویش را تصویر کرده و با قاطعیت و ایمان در مسیر آن گام می نهند .منش و رویه این افراد خیلی زود به دیگران نیز سرایت می کند در حقیقت برنامه ریزان و اقدام کنندگان آینده , همین ها هستند . در حالی که بیشتر مردم دنباله رو اینان هستند برای رهبر بودن باید قدرت درون خویش را کشف کنید

قانون جذب :

قانون جذب فقط چیزهایی برای شما خواهد آورد که تصویر کنید اگر چیزی را به مدت کافی به وضوح و با اطمینان کافی تصور کنید به حقیقت خواهد پیوست . نیروی تی . ان . تی درون شما مطیع بی چون و چرای دستورهای شماست و آنچه را خواهان آن هستید یا آنچه را که از آن می ترسید بدون توجه به این که خوب است یا بد به شما خواهد داد . تصمیم بر عهده شماست , شهامت مطالعه و بررسی خود و کشف معایب و ضعف ها بسیار مشکل بوده و کوشش برای دیدن خود آنطور که دیگران می بینند مستلزم بردباری , حلم و صداقت بسیار است .

سپرهای دفاعی :

هرگز برای یک لحظه هم که شده فراموش نکنید که زندگی یک قضیه ی منطقی است در جهان علت ها و معلول ها زندگی می کنید و در این جهان هیچ چیز به تصادف رخ نمی دهد در حقیقت اسباب آنچه برایتان رخ می دهد را خود شما با تفکرتان چه مثبت و چه منفی فراهم می کنید .

درک نیروی تی . ان . تی :

بعد از این حتی اگر چیزی به نظرتان غیر ممکن آمد هرگز نگویید که غیرممکن است نگذارید ذهنتان در تفکر محدودی که آلوده به پیش داوری است باقی بماند . ذهن خود را از خشم خصومت نفرت و واکنش های هیجانی منفی رها کنید این افکار جلوی پیشرفت شما را می گیرد .

غربال کردن تصاویر ذهنی :

شما از همه چیز, هم چیزهای خوب و هم از چیزها ی بد عکس می گیرید و آنها را با احساسی که در آن لحظه دارید در ذهن خود انبار می کنید . آنچه در ذهن تصویر می کنید چنانچه با نیروی سازنده ی درونی تان همراه شود می تواند چیزی را که از آن می ترسید یا دوست دارید , برایتان به ارمغان آورد به همین دلیل است که به این نیروی درونی تی . ان . تی می گوییم که بسته به سازنده بودن تفکر شما یا مخرب بودن آن برای شما یا علیه شما کار می کند . هر طور خود را از ذهن و دل تصویر کنید همان خواهد شد . جایگزین کردن تصویرهای درست به جای تصویرهای غلط مستلزم مرور در گذشته است . گذشته ای که تصویرهای غلطی همچون ترس , نگرانی و نفرت در آن شکل گرفته اند حتی اگر این مرور برایتان ناخوشاند باشد برای یک بار هم شده دوباره به آنها توجه کنید .

نیروی خالق درون :

عزم کنید هر روز مدتی را مشخصا به منظور آرام کردن بدن و ذهن خود کنار بگذارید . اگر حاضر باشید روزی پنج تا ده دقیقه صبح , بعدازظهر و شب به تمرین برای فرا گرفتن تکنیک آرام سازی بدن و ذهن , اختصاص دهید ؛ جان جدیدی به خود خواهید دمید . و خواهید توانست آن نیروی خلاق درون خودرا در اختیار گیرید با سه بار تکرار در هر روز چنان برایتان آرامش یافتن و رها کردن افکار گوناگون عادت خواهد شد که خواهید توانست هر وقت بخواهید فورا بنشینید و آن را مرحله به مرحله انجام دهید .

آرامش :

آرامش داشته باشید زندگی و جهان را به خاطر افکارو اعمال دیگران برخود سخت نگیرید , کوشش نکنید پیش از اینکه فرداهایتان برسند همین امروز آنها را زندگی کنید .

باید یا نباید :

چند بار به خود گفته اید باید یا نباید ؟ نیروی سازنده درونی نمی تواند به طور مغناطیسی چیزها را جذب کند مگر اینکه با تصمیم گیری شما مغناطیس شود و شما باید این نیروی مغناطیس ذهن خود را در جهتی که می خواهید هدایت کنید . وقتی از نظر ذهنی و هیجانی در برابر خود می ایستید , نیروهای مغناطیسی خود را سردرگم , مات و حتی نابودمی کنیدوذهن وجسم بی جهت , فقط شرایط بی جهت و هدف فراهم می کند.اگر می بینید که نمی توانید تصمیم بگیرید احتمالا به این علت است که با اندیشه ها , عادت ها و خواسته هایی قدیمی دست به گریبان هستید که حتی وقتی ندای درونی می گوید آنها را کنار بینداز نمی توانید نیروهای پراکنده را مجددا سازمان دهی کنید .تصمیم بگیرید و مستقیم به جلو پیش روید . فقط دو راه دارید می توانید یا سعود کنید یا سقوط . اکنون لحظه تصمیم گیری است راهی برای خروج نیست , راهی برای بازگشت نیست هیچ راهی جز راه جلو وجود ندارد از خود واقعی درونتان دستور بگیرید از دستورات آن پیروی کنید هر چقدر که در لحظه کنونی مشکل باشد از کسانی که به آنها بدی کرده اید معذرت خواهی کنید همه خشم ها و نفرت ها ی گذشته را بزدائید ذهن خود را ازترسها و موانع گذشته پاک کنید تا مجرائی برای افکار خوب شود و بتواند به شما کمک کند چیزهای خوب را به خود جذب کنید .تصمیمات زاده شجاعت است و شجاعت از ایمان به خود و نیروی خدایی درون حاصل می شود .

دشمن شماره یک شما :

فکر می کنید چه کسی یا چیزی دشمن شماره یک شما است ؟
آن دشمن ترس است بیشتر ترس های شما از کودکی به جا مانده است اگر می بینید از برخورد و رویارو شدن با موقعیت هایی که در زندگی تان پیش می آید می هراسید و اجتناب می کنید دلیل آن ترسوتر بودن شما نسبت به افراد دیگر نیست ؛ بلکه تنها دلیلش این است که شما کنترل کمتری بر هیجانات خود دارید . وقتی ترس بر شما غلبه می کند خود را چه جسمانی و چه روانی آسیب دیده تصور می کنید و ضمیرناخودآگاه تان که بر اساس این تصویر عمل می کند سبب می شود سوژه مورد ترس اتفاق افتد . هربار که بگذارید این ترس بر شما مسلط شود بیشتر به آن اجازه داده اید تا در اختیارتان گیرد علاوه بر این تصویر ترس در شما قوی تر می شود و ضمیر ناخودآگاه تان اجازه می یابد تا تصویرهای نا خوشایند را در زندگی خارجی شما به حقیقت تبدیل کند .

نخستین گام :

نخستین گام برای راندن ترس از ضمیر خود رویارو شدن با آن است اگر این ترس را با دقت بررسی کنید ذهن هوشیار شما اختیار را به دست می گیرد اما هنگامی که ترس بر شما مسلط باشد , بندرت امکان دارد که بتوانید احساس های هیجانی را در اختیار بگیرید زیرا واکنش هیجانی بسیار قوی است . بیندیشید که بایستی چگونه واکنش نشان میدادید آنگاه تصویری ذهنی از خود ایجاد کنید که در آن بر ترس ها فائق آمده اید و همان کاری را می کنید که ذهن هوشیار شما دستور می دهد .

نیروی حیات بخش :

ایمان تنها یک کلمه نیست بلکه نیرویی است قطعی , حیات بخش , توانا کننده و دارای قدرتی پویا که شرایط را جذب می کند و افراد را به جنبش و عمل وا می دارد عمل کنندگان جهان همه با ایمان به حرکت درآمده اند .

ایمان سرچشمه موفقیت است:

اگر ایمان و اعتماد به نفس هردو برای شما کار کند هرگز شکست نمی خورید با به کار گرفتن نیروی ایمان می توان کارهایی کرد که شبیه معجزه اند همه اختراعات بزرگ فقط حاصل ایمان هستند اندیشه های خویش و توانایی عملی کردن آن اندیشه ها را باور کنید فراموش نکنید که نیروی سازنده شما تا هنگامی که به آن ایمان نداشته باشید عمل نمی کند .

رسیدن به خواسته های درونی :

شما در دوره تصویر و صوت ماشینی و الکترونیکی به سر می برید فضای اطراف شما پراست از امواج رادیوئی و تلوزیونی علاوه بر آن امواج فکر نیز ما را احاطه کرده است .ذهن شما در تمام مواقع چه در بیداری و چه در خواب نسبت به چیزهایی که در اطرافتان رخ می دهد به طور خودآگاه و ناخودآگاه واکنش نشان می دهد و خود به خود بر شما تأثیر می گذارد پس ذهن ناخودآگاه هیچ مقاومتی نشان نمی دهد و با تکرار اندیشه های خویش می توانید آنها را در ذهن خود پایدار سازید .دو روش موثر وجود دارد که می توانید برای تقویت آنچه تصویر می کنید آنها را مورد استفاده قرار دهید و هدف های خود را در ذهن مشخص و روشن کنید :

1- با کلماتی روشن و گویا هدف خود را روی کارت های کوچک بنویسید و آنها را همیشه در دسترس داشته باشید تا بتوانید به آسانی به آنها مراجعه کنید .

2- خواسته ها و اهدافتان را به صورت سخنان یا بیان های مشخصی روی نوار ضبط کنید و این سخنان را در فراغت های مختلف گوش کنید تا با صدای خودتان آن اهداف به شما تلقین شود اکنون شما وسائل دیداری و شنیداری در اختیار دارید . منظور این نیست که همیشه هر جا هستید با خود حرف بزنید یا به خود نامه بنویسید بلکه مطرح شدن اندیشه ها در ذهن تان مهم است با شکل گرفتن تصویرهای ذهنی جزئیات آرزوها و خواسته هایتان را بیشتر کنید .

همیشه قدرت موثر تکرار را به یاد داشته باشید البته تا وقتی نپذیرید که تک تک جزئیات آنچه می خواهید باید در فکر شما تصویر شود و آنجا بماند تا به حقیقت بپیوندد . نوشتن آرزوها و اهداف معنی ندارد . روش دیگر آن است که پاکتی بزرگ تهیه کرده روی آن بنویسید خواسته های من و برگه هایی را که روی آنها خواسته ها و تغییرات مورد نظرتان نوشته شده در آن بگذارید , می توانید در طی روز یا شب مدتی را به مرور و اندیشیدن به آنچه صمیمانه و صادقانه نوشته اید اختصاص دهید هر یک را بررسی کنید و ببینید آیا پیشرفتی به سوی هدف صورت گرفته است وقتی هدفی حاصل شد , پرونده آن موضوع را ببندید و به سراغ هدف دیگری بروید و بدین ترتیب پیوسته در مسیر رشد و کمال باشید . این فرایندی بی پایان با شکوه و رضایت بخش است با نوشتن بیانیه های شجاعت , ایمان و اطمینان به خود ترس را از زندگی تان بزدائید گفته ها را روی نوار ضبط کنید و به آن گوش دهید . کلماتی را که نوشته اید بلند بخوانید و به صدای خود گوش کنید . می دانید و باور دارید که چیزهایی خوب اتفاق خواهد افتاد همه ترس ها و افکار نگران کننده را دارید از ذهن خود خارج می کنید . می دانید که اگر اجازه دهید این چیزها بمانند,فقط یک شرایط ناخوشایند را برای شما به ارمغان خواهند آورد .در ذهن خود فیلتری قرار دهید و پیش از اینکه افکار ناراحت کننده و ترس ها آسیبی برسانند جلوی آنها را بگیرید . از خیالپردازی دست بردارید , شک های خود را ازبین ببرید دست به کار شوید سعی کنید خواسته های خود را بنویسید یا ضبط کنید یا هر دو کار را انجام دهید .

آفریدن آینده :

پیش از آنکه بتوانید آنچه را می خواهید به کمک ذهن خود بدست آورید باید بیشتر درباره نحوه کار ضمیر ناخودآگاه خود بدانید ضمیر ناخودآگاه شما تصویرهای ذهنی احساس ها و تجربه هایی را که داشته اید برای استفاده در آینده ذخیره می کند احساس شما درباره افراد یا چیزها و وقایع در ضمیرناخودآگاه شما ذخیره می شود ترس ها و نگرانی ها و افکار خوب همه باهم در آنجا هستند , وقتی افکار خوب در ذهن خود مطرح کنید آنها نیز افکار خوبی را که پیشاپیش در بایگانی ذهن شماست فعال خواهند کرد این به عهده شماست که از ضمیرناخودآگاه به نفع خویش بهره بگیرید نه به زیان خود .قدرت خداداد درون ما خزانه عظیمی است که منابع سرشار دست نخورده ای در آن باقی است به خود بیاموزید که از شم خود و از هدایت و ادراکات فراحسی خود پیروی کنید. اگرنیروهای عالی خود را باور کنید . اگر ایمان داشته باشید آنها در خدمت شما خواهند بود.

اگر برخود تأثیر مناسبی بگذارید خواهید توانست بر دیگران نیز تأثیر مناسب بگذارید.

Please follow and like us:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *