مقالات آموزشی

مارس 3, 2020

تغییر را از خود شروع کنید!

بر سر مزار یکی از کشیش های انگلیسی زبان این متن نوشته شده است : زمانی که کودک بودم ،...

مارس 3, 2020

سخن بزرگان درباره موفقیت

1-خودت را باور کن!به توانایی هایت ایمان داشته باش! بدون اعتماد به نفس، نمی توانید شاد و موفق باشید. (نورمن...

ژانویه 14, 2020

نیروی عظیم درون انسان T.N.T تی . ان . تی چیست ؟

تی . ان . تی توانایی است ؛ توانایی بس سازنده و خدادادی ذهن . همه انسان های موفق دانسته...